Semalt, netijeleri görkezmezden ozal SEO-nyň näçe wagt alýandygyny düşündirýärSEO strategiýaňyza täze bir zat edeniňizden soň, birneme aladalanmak adaty zat. Reýtingiňize oňyn ýa-da negatiw täsir edip bilermi ýa-da SEO tagallalaryňyz netijeleri görkezip başlaýança aýdyp bilmersiňiz.

Web sahypaňyz SEO-nyň täsirini duýmanka näçe wagt gerekdigine täsir edýän üç esasy faktor bar. Bu faktorlar:
  • Bäsdeşlik
  • Giriş baglanyşyklary
  • Mazmuny
Iň köp ýaýran soraglaryň biri, SEO näçe wagt alýar? Bu sorag umumy bolsa-da, jogap bermek üçin iň tolgundyryjy soraglaryň biridir. Müşderileriň 3-5 günüň dowamynda bolşy ýaly takyk jogap islejekdigini aýdýarys, ýöne SEO bilen beýle işlemeýär. Gatnaşan ähli üýtgeýänler sebäpli SEO-nyň näçe wagt aljakdygyny anyk bilip bolmaz.

Sahypany optimizirlemekde göz öňünde tutulmaly faktorlar bar bolsa-da, bu optimizasiýa üýtgeýjileriniň bäsdeşlik tarapyndan nähili ulanylandygyny göz öňünde tutmak möhümdir. Bularyň hemmesi çylşyrymly jogaby bermegi kynlaşdyrýar. Biziň ýa-da islendik SEO hünärmeniniň size berip biljek iň gowusy, adatça dört aýdan bir ýyla çenli aralykdyr.

Jogap tapmagyň formulasynyň ýokdugyny görkezmek möhümdir; muňa garamazdan, wagt çäklerini saýlamak diňe çaklama däl. SEO-nyň näçe wagt aljakdygyny kesgitlemek, ýokarda ady agzalan üç üýtgeýjiniň arkasyndaky maglumatlary bahalandyrmakdan, optimizasiýa prosesine başlamakdan we netijeleriň näçe wagt görkezip başlaýandygyny kesgitlemekden başlaýar. Ondan soň, SERP-de belli bir pozisiýa ýetmek üçin näçe wagt gerek boljakdygy barada düşünje almak üçin şu wagta çenli ýygnan maglumatlaryň hemmesini ulanýarys.

SEO-nyň näçe wagt aljakdygyňyzyň täsiri

Garpyz tagamly sardina ýaly önüm satýan bolsaňyz, hiç hili bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolmagyňyz gaty ähtimal. Şeýle-de bolsa, uly isleg bildirýän önümleri we hyzmatlary satsaňyz, dürli bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolmaga taýyn bolmaly. Mysal üçin, ýerli pizza dükany uly şähere hyzmat edýän dellalçylyk kompaniýasyndan has az bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolar.

Bäsdeşlik meselesi näme üçin reýting basgançagyna çykanyňyzda has köp web sahypasyny berýär. Näçe köp web sahypasy bilen bäsleşseňiz, SERP-leriň ýokarsyna çykmak üçin şonça wagt gerek bolar. Bu, birinji derejeli sahypalardan has çalt we has aňsat bolan yzygiderli nagyşa eýerer. Progressöne öňe gidişiňizde, indiki her sahypa urmak üçin has köp wagt we güýç gerek bolar. Iň ýokary derejeli web sahypalarynda adatça SEO hünärmenleriniň setirleri we bäsdeşleriň göwrümini çekýändigi sebäpli bolýar.

Bir ýerdäki bäsdeşleriň sany bilen bu ýokary derejeli sahypalaryň aňyrsynda SEO hünärmenleriniň arasyndaky baglanyşyk, adatça üns berilmeýän bäsleşigiň bir tarapy. Esasy logikasy, önüme isleg näçe köp bolsa, şonça-da kompaniýalar bäsdeşligiň ýokarlanmagyna sebäp bolýan nokada çümýärler. Bäsdeşlik, bu kompaniýalary bazaryň has köp paýyny almak we girdejili bolmak üçin hyzmatlaryny kämilleşdirmäge mejbur edýär. Şeýle şertler çuň jübüli uly kompaniýalar üçin mümkinçilikdir. Bu pudakda iň oňat SEO hünärmenlerini işe alýarlar, beýleki kompaniýalaryň has ýokary derejelere çykmagyna ýer ýok.
Bu ýagdaý edil şu wagt ýüzbe-ýüz bolýan ýaly bolsa, öňde uzyn we kyn ýol bar. Alada etme, her ädimde seniň bilen bolarys.

Bäsleşigiňiziň SEO-nyň ähli taraplaryna baha bermeli we şu günki ýagdaýyna göz aýlamaly. Bu biziň başlangyç nokadymyzy bellär. Şeýle hem, öňki birnäçe aýyň dowamynda alyp baran işlerini öwreneris we öňe gidişlerini yzarlarys. Muny etmek möhümdir, sebäbi olaryň edýänleri barada möhüm maglumatlary berýär, şonuň üçin bäsdeşleriňizden has ýokary bolmak üçin näçe köp tagalla etmelidigimizi bilýäris.

SEO-nyň näçe wagt alýandygynda Giriş baglanyşyklarynyň roly

Salgylar gözleg motorlary üçin esasy reýting faktorlaryndan biridir we esasanam Google olara çynlakaý seredýär. Şeýle hem, SEO web sahypasy üçin näçe wagt gerekdigine täsir edýär.

Ilki bilen göz öňünde tutulmaly faktor web sahypasyna baglanyşyklaryň mukdarydyr. Umuman aýdanyňda, has köp baglanyşyk SEO has gowy üstünlik gazanmaga kömek eder, ýöne baglanyşyklaryň hili bu baglanyşyklaryň SEO-nyň täsirine täsir edýär. Authorityokary ygtyýarly degişli web sahypasyndan has ýokary hilli baglanyşyklar, netijesiz web sahypalaryndan alnan pes hilli baglanyşyklardan has köp täsir edýär.

Qualityokary hilli baglanyşyklaryň bolmagy sizi bäsdeşlikden öňde goýýar, sebäbi gazanmak gaty kyn. Munuň manysy, bäsleşigiňize bu baglanyşyklary edinmek ýa-da köpeltmek has kyn bolar. Automokary hilli baglanyşyklar, adatça awtomatiki usullar bilen döredilen baglanyşyklar bilen deňeşdirilende has uzak dowam edýär.

Baglanyşyk tizligini we geçmişde şuňa meňzeş baglanyşyk gazanan tizligiňizi hem göz öňünde tutmaly faktordygyny bilmelisiňiz. Sebäbi, alan baglanyşyklaryňyzyň birden ýokarlanmagy Google-yň algoritmine tebigy däl ýaly bolup biler we reýtingi dolandyrmak synanyşygy üçin web sahypaňyza jeza berer.

Salgylary alanyňyzda, Google-yň Webmaster Gollanmalaryna laýyklykda usulyňyzyň elmydama kabul edilip bilinjekdigine göz ýetiriň. Baglanyşygyňyzy almak usuly Google-yň görkezmelerine laýyk gelmeýän bolsa we girýän baglanyşyklaryň sany birden köpelse, sahypaňyza el bilen gözden geçirersiňiz, bu jeza bolup biler.

Şeýlelik bilen, ýokary hilli baglanyşyklary çalt gazanmak, hatarlaryňyzy çalt ýokarlandyrmagyň akylly usulydyr. Baglanyş tizligi birneme durnukly we tebigy görünmeli. Google-yň görkezmelerini ýerine ýetirseňiz, alada etjek zadyňyz ýok.

Mazmuny SEO-nyň näçe wagt alýandygyna täsir edýär

Mazmuny SEO-nyň ýadrosy hökmünde bölüp bolar. Şonuň üçin sahypaňyzda çap edýän mazmunyňyz netijeleri nädip çalt görmegiňizde möhüm rol oýnaýar. Mazmunyň SEO-a täsirini ara alyp maslahatlaşanymyzda, mazmunyň hiline ýüzlenýäris.

SERP-lerdäki birnäçe ýokary derejeli saýtlar, çap edilmezden ozal mazmunyny ýuwmak üçin birnäçe gün sarp edýärler. Her gün bäş ýa-da on 300 söz makalasyny neşir etmek, iň oňat materiallar bilen ýasalanlardan başga kän bir üýtgemez. Muny ýalňyş düşündirmäň we 4000 sözli makala ýazmagy karar ediň. Google ýaly gözleg motory sözleriň sanyna däl-de, hiline kän bir ähmiýet bermeýär. Google-yň pikiriçe, bir makala okyjynyň almagyna garaşyp biljek maglumatlaryň ähli taraplaryny dogry öz içine alandan soň ajaýyp. Şeýlelik bilen 20 sözden ybarat makala, mowzuga adalat berýänçä ajaýyp bolup biler.

Täze mazmuny ýuwaş-ýuwaşdan neşir etmek mazmuny optimizirlemegiň iň oňat usullaryndan biri bolup, şol bir wagtyň özünde köp mazmuny neşir etmek Google-a tebigy däl bolup görüner, bu siziň reýtingiňize zyýan berip biler. Ynanmak düşnüklidir we biz munuň üçin käbir logikany gördük; Şeýle-de bolsa, Google bu mifi ýatyrdy.

Eger eýýäm birnäçe ajaýyp mazmun bölegi bar bolsa, SEO nukdaýnazaryndan mümkin boldugyça gysga wagtda çap etmezlige sebäp ýok. Mazmunyňyzy näçe ir indeksleseňiz, şonça-da reýtingiňize oňyn täsir edip biler. Mazmunyňyz gutaran badyna çap etmezligi saýlamak diňe SEO-ny haýalladýar.

Ageaş sahypanyň reýtingine işjeň täsir etmese-de, köne sahypalar köplenç täze sahypalardan has gowy bolýar. Bu bellikde, köpçülikleýin çap edilmän, yzygiderli neşir etmegiň tertibini döretmegi we goldamagyňyzy maslahat berýäris. Muny iki sebäbe görä aýdýarys:
  • Okyjylary, reýting tizligiňizi ýokarlandyrýan Google-a oňyn ulanyjy tejribe signalyny iberýän sahypaňyza ýygy-ýygydan göz aýlamaga çagyrýar.
  • Google-a täze mazmun yzygiderli ýüklenýärkä sahypaňyza ýygy-ýygydan göz aýlamagy tabşyrýar. Bu SEO tagallalaryňyzy çaltlaşdyrar.
Mazmuny pozmak, SEO-nyň näçe wagt alýandygyna oňyn täsir edip biljek başga bir faktor. Bu ýerde esasy zat haýsy mazmunyň hereketlendiriji bolup hyzmat edýändigini we haýsy mazmunyň labyrdygyny anyklamakdyr. Özüňizi peseldýän mazmuny pozmak bilen, SEO has çalt güýje girip biler.

Netijede, maksadyňyz yzygiderli gowulaşýan, özboluşly we okyjylar üçin peýdaly mazmun döretmek bolmaly.

Netije

SEO-nyň näçe wagtdan güýje girjekdigi barada wagt bellemek diňe bilimli çaklama. SEO hünärmenleri hökmünde işimiz bu ugurdaky meteorologlaryň işine meňzeýär. Uly bilimlerimize, gurallarymyza we tejribämize garamazdan, elmydama 100% dogry däl. Güneşli plýa beach gününe garaşanyňyzda özüňizi nähili duýýarsyňyz, ýöne şu wagta çenli iň tolgundyryjy ýagyşlaryň biri bolup çyksa, diňe SEO bilen hemme zady dolandyryp bilmejekdigimize düşünmeli, käte bolsa ýalňyşlyk goýberýäris bu signallary okamak.

Hünärmenler hökmünde işimiziň bir bölegi, müşderimiziň isleglerini dolandyrmakdyr we köpüsi bu meselede şowsuz bolsa-da, biz gaty gowy çykyş edýäris.

SEO bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Beýleki makalalarymyzy gözden geçiriň Semalt blogy.mass gmail